भारत सरकार शिष्यवृत्ती सूचना

Download Notice File

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एस.सी., ओबीसी, एस.टी., एस.बी.सी. व एन.टी. या प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती फॉर्म भरण्यासाठी सूचना