Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

विद्यापीठ परीक्षा मे-जून २०२० बाबत विद्यापीठ निर्णय

Dated : 18/05/2020   के. जे. सोमैया महाविद्यालय, कोपरगाव
  विद्यापीठ परीक्षा २०१९-२० बाबत विद्यापीठ परिपत्रक ९३/२०२० End Date : 30/06/2020

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या मे-जून २०२० सत्र पध्दती अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांच्या नियोजनातील विशेष तरतूदीबाबत

विद्यापीठ परीक्षा २०१९-२० बाबत शासन निर्णय दै. लोकमत बातमी

Dated : 09/05/2020   के. जे. सोमैया महाविद्यालय, कोपरगाव
  विद्यापीठ परीक्षा २०१९-२० बाबत शासन निर्णय End Date : 01/07/2020

विद्यापीठ परीक्षा २०१९-२० बाबत शासन निर्णय