Details of Notice

back to notices

Subject : शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

123/2017-18
Date : 17/08/2018

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी मागास प्रवर्ग S.C. , S.T. , N.T., S.B.C., O.B.C. यामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती फाॅर्म भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे


SD/-
Dr. B. S. Yadav
Administration
Copy to : All S.C., S.T., O.B.C.,E.B.C., N.T. Students
Department : N. A.
Course : N. A.
Last Date : 30/11/2018